1. അമർഷ

    1. നാ.
    2. അമർഷം
  2. അമർഷി

    1. നാ.
    2. അസഹിഷ്ണു, കോപശീലൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക