1. അമർഷിത

    1. വി.
    2. കോപിച്ച, കോപമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക