1. അമൽദാർ

    1. നാ.
    2. കരംപിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ
    3. വിചാരിപ്പുകാരൻ
    4. ജില്ലാപോലീസ് മേധാവി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക