1. അമൽപ്പൊരി

    1. -
    2. ഒരു ഔഷധച്ചെടി, കീരിക്കിഴങ്ങ്.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക