1. അയകോൽ

    1. നാ.
    2. അയയായി കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ടുള്ള വടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക