1. അയക്ഷ്മത

    1. നാ.
    2. ആരോഗ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക