1. അയകൻ

  1. നാ.
  2. അലക്കുകാരൻ, വെളുത്തേടൻ
 2. അയോഗൻ

  1. നാ.
  2. സമ്യോഗമില്ലാത്തവൻ, വിഭാര്യൻ, വിധുരൻ
  3. അയോഗവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക