1. അയജ്ഞം

    1. നാ.
    2. യജ്ഞമലാത്തത്, വിധിപ്രകാരമല്ലാത്ത യജ്ഞം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക