1. അയജ്ഞക

    1. വി.
    2. യാഗത്തിന് കൊള്ളരുതാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക