1. അയഡിൻ, അയോഡിൻ

    1. നാ.
    2. ഒരു അലോഹ-ഭൂത-ദ്രവ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക