1. അയത്നേന

    1. അവ്യ.
    2. പ്രയത്നം കൂടാതെ, പ്രയാസം കൂടാതെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക