1. അയഥാപൂർവം

    1. അവ്യ.
    2. മുമ്പില്ലാത്ത, അതുല്യമായ, അസാധാരണമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക