1. അയഥേഷ്ടം

    1. വി.
    2. ഇഷ്ടംപോലെയല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക