1. അയനസ്ഥാനം

    1. നാ.
    2. അയനാനന്തരം, ഉത്തരദക്ഷിനായനങ്ങളിൽ ഭൂമധ്യരേഖയിൽനിന്നും സൂര്യൻറെ ഏറ്റവും അകന്നസ്ഥാനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക