1. അയന്ത്രിത

    1. വി.
    2. നിയന്ത്രിക്കപ്പെടാത്ത, തടയപ്പെടാത്ത, സ്വേച്ഛപോലെചെയ്യുന്ന
  2. ആയന്ത്രിത

    1. വി.
    2. ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക