1. അയപ്പ്

    1. നാ.
    2. അയയ്ക്കൽ. ഉദാ: യാത്രയയപ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക