1. അയയുക

    1. ക്രി.
    2. മുറുക്കമില്ലാതാവുക, ശിഥിലമാവുക, കടുപ്പം കുറയുക
    3. കട്ടികുറയുക, ദ്രവാംശം ഏറിയനിലയിലാവുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക