1. അയയ്ക്കുക1

  1. ക്രി.
  2. അയയത്തക്കവണ്ണം ചെയ്യുക, അയവുവരുത്തുക (കെട്ടിൻറെയോ പിടിയുടെയോ മറ്റോ) മുറുക്കം കുറയ്ക്കുക
  3. കട്ടികുറയ്ക്കുക, ദ്രവാംശം ഏറിയ നിലയിലാക്കുക
 2. അയയ്ക്കുക2

  1. ക്രി.
  2. മുന്നോട്ട് ഊക്കോടെ പോകത്തക്കവണ്ണം വിടുക, പ്രക്ഷേപിക്കുക
  3. യാത്രയാക്കുക, മറ്റൊരിടത്തേക്കു പറഞ്ഞുവിടുക, നിയോഗിക്കുക
  4. വാർത്ത, സന്ദേശം മുതലായവ പറഞ്ഞോ എഴുതിയോ വിടുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക