1. അയല, അയില

    1. നാ.
    2. ഒരുതരം കടൽ മീൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക