1. അയവിറക്കുക

    1. ക്രി.
    2. തിന്നുന്നതു തികട്ടിച്ചവച്ചിറക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക