1. അയശസ്യ

    1. വി.
    2. അയശസ്കര, ദുഷ്കീർത്തികരമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക