1. അയശസ്സ്

    1. നാ.
    2. ദുഷ്കീർത്തി, അവമാനം, അപവാദം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക