1. അയശ്ശലാക

    1. നാ.
    2. ഇരുമ്പുകമ്പി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക