1. അയശ്ശൂലം

    1. നാ.
    2. ഇരുമ്പുശൂലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക