1. അയസ്കംസം

    1. നാ.
    2. ഇരുമ്പുകൊണ്ടുള്ള ലോട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക