1. അയസ്കാണ്ഡം

    1. നാ.
    2. ഇരുമ്പുശരം
    3. നല്ലയിനം ഇരുമ്പ്
    4. ധാരാളം ഇരുമ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക