1. അയസ്കീടം, അയട്ടം

    1. നാ.
    2. തുരുമ്പ്, ഇരുമ്പിങ്കീടം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക