1. അയസ്കുംഭം

    1. നാ.
    2. ഇരുമ്പുകുടം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക