1. അയാച്യൻ

    1. നാ.
    2. യാചിക്കപ്പെടാൻ യോഗ്യനല്ലാത്തവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക