1. അയാജ്യയാജനം

    1. നാ.
    2. അയാജ്യനെക്കൊണ്ട് (യാഗാധികാര മില്ലാത്തവനെ ക്കൊണ്ട്) യാഗം നടത്തിക്കൽ, ഒരു ഉപപാതകം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക