1. അയാതപൂർവ

    1. വി.
    2. മുമ്പുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത, മുമ്പുപോകാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക