1. അയാൾ

    1. നാ.
    2. ആ മനുഷ്യൻ (ആദരവോ അനാദരവോ കൂടാതെയുള്ള പരാമർശം). അയാളും ഇയാളും = വല്ലവരും
  2. അയ്യാളി

    1. നാ.
    2. ഒരു അങ്ങാടിമരുന്ന്, ആശാളി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക