1. അയിംഗിതി

    1. നാ.
    2. ഒരു നക്ഷത്രസമൂഹം. അഭിജിത്തും അരികത്തുള്ള അഞ്ചു ചെറിയനക്ഷത്രങ്ങളും

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക