1. അയിത്തോച്ചാടനം

    1. നാ.
    2. അയിത്തം ഇല്ലാതാക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക