1. അയിര്

    1. നാ.
    2. അസംസ്കൃതമായ ഇരുമ്പുകലർന്ന മണ്ണോ കല്ലോ, അസംസ്കൃതമായ ഇരുമ്പ്, ശുദ്ധീകരിക്കാത്ത ലോഹം, ലോഹശില
  2. അയിര, അയരു

    1. നാ.
    2. ഒരുവക ചെറിയമീൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക