1. അയിര, അയരു

    1. നാ.
    2. ഒരുവക ചെറിയമീൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക