1. അയുക്തി

    1. നാ.
    2. ചേർച്ചക്കേട്, യോജിപ്പില്ലായ്മ
    3. യുക്തിഹീനത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക