1. അയുഗം

    1. വി.
    2. ഒറ്റയായ, അയുഗള, അയുഗ്മ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക