1. അയുജം

    1. വി.
    2. ഒറ്റയായ, തുല്യമില്ലാത്ത, കൂട്ടില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക