1. അയുതം

  1. നാ.
  2. പതിനായിരം
  3. അസംഖ്യം, നിരവധി
 2. ആയുധം

  1. നാ.
  2. യുദ്ധത്തിനുള്ള ഉപകരണം, വാൾ, കുന്തം, തോക്ക് മുതലായവ
  3. പണിയാനുള്ള ഉപകരണം, സാധനം. (പ്ര.) ആയുധമാക്കുക = ഉപകരണമാക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക