1. അയേ1

    1. അവ്യ.
    2. ഹേ, അല്ലയോ
  2. അയേ2

    1. വ്യാ.
    2. അത്ഭുതം, സംബ്രമം മുതലായവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക