1. അയോഗു

    1. നാ.
    2. കൊല്ലൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക