1. അയോഗുഡം

    1. നാ.
    2. ഇരുമ്പുണ്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക