1. അയോഗ്യ

    1. വി.
    2. ചേർച്ചയില്ലാത്ത, തക്കതല്ലാത്ത, ശരിയല്ലാത്ത, യോജിപ്പില്ലാത്ത
    3. യോഗ്യതയില്ലാത്ത, അർഹതയില്ലാത്ത, പ്രാപ്തിയില്ലാത്ത
    4. യോഗ്യന്മാർക്കു ചേരാത്ത, മാന്യമല്ലാത്ത, നിന്ദ്യമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക