1. അയോഘനം

    1. നാ.
    2. ഇരുമ്പടിക്കാനുള്ള വലിയ കൂടം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക