1. അയോജ്യ

  1. വി.
  2. യാഗാധികാരമില്ലാത്ത, യാഗം ചെയ്തുകൂടാത്ത, യാഗകർമങ്ങളിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട
  3. ജാതിഭ്രഷ്ടുള്ള
 2. അയോജ്യ

  1. വി.
  2. ചേർച്ചയില്ലാത്ത, യോജിച്ചതല്ലാത്ത, പ്രയോജനമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക