1. അയോദിൻ, അയോദം

    1. നാ.
    2. ഒരു അലോഹമൂലകം, അയഡിൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക