1. അയോനിജ1

    1. വി.
    2. യോനിയിൽ നിന്ന് ജനിക്കാത്ത, പ്രസവിച്ചുണ്ടാകാത്ത
  2. അയോനിജ2

    1. നാ.
    2. സീത, യോനിയിൽനിന്ന് ജനിക്കാത്തവൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക