1. അയോനി1

  1. വി.
  2. ഉത്പത്തിശൂന്യമായ, നിത്യമായ, യോനിയിൽനിന്ന് ജനിക്കാത്ത
  3. പെറ്റുപിറക്കാത്ത
  4. ധർമവിരുദ്ധമായവിധത്തിൽ ജനിച്ച
 2. അയോനി2

  1. നാ.
  2. ശിവൻ
  3. യോനിയല്ലാത്തിടം
  4. ഉത്പത്തിയില്ലാത്തവൻ, ബ്രഹ്മാവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക