1. അയോയുഗം

    1. നാ.
    2. ഇരുമ്പുകൊണ്ടുള്ളതോ ഇരുമ്പുപൊതിഞ്ഞതോ ആയ ആയുധങ്ങൾ മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം, ഇരുമ്പു യുഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക